Chương trình huấn luyện nhân viên tại Tp.HCM được tổ chức bởi VMP

Chương trình huấn luyện nhân viên tại Tp.HCM là hoạt động tổ chức của VMP nhằm giúp các cá nhân nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ huấn luyện. Nhằm mục tiêu quảng bá thương hiệu và giúp các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân hiểu được tầm quan trọng của huấn luyện nhân viên…